Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od VEGA TOOLS s.r.o.. VEGA TOOLS s.r.o. je společnost , se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, Městský soud v Praze , spisová značka C 303734 , DIČ: 075944070, (dále jen "VEGA TOOLS s.r.o."). Tento reklamační řád se týká všech Zákazníků splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s VEGA TOOLS s.r.o. je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.

Práva z vadného plnění, záruka: Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. VEGA TOOLS s.r.o. odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady a že má vlastnosti, které byly ujednány, hodí se k účelu, který je pro její užití uveden a je v souladu s právními předpisy.

Zákazník si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany VEGA TOOLS s.r.o.. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu VEGA TOOLS s.r.o. v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Nemá-li zboží vlastnosti tj.

1. ) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které VEGA TOOLS s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2. ) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití VEGA TOOLS s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3. ) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

4. ) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5. ) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazník může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu VEGA TOOLS s.r.o. nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že VEGA TOOLS s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je VEGA TOOLS s.r.o. zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákazníkovi u práva z vadného plnění nenáleží:

1. ) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

2. ) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,

3. ) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

4. ) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícimu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Vytkl-li Zákazník VEGA TOOLS s.r.o. vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží Zákazníkovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud VEGA TOOLS s.r.o. namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace: Reklamaci lze uplatnit u určené osoby VEGA TOOLS s.r.o. tj. odesláním na poštovní adresu prodejce : společnosti VEGA TOOLS s.r.o., Sklad a kancelář: Havlíčkova 261, 280 02 Kolín. V případě zasílání reklamovaného zboží vůči VEGA TOOLS s.r.o. se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží vůči přepravci VEGA TOOLS s.r.o., tedy den přijetí. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se VEGA TOOLS s.r.o. se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat VEGA TOOLS s.r.o., si Zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

VEGA TOOLS s.r.o. označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

• vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

• bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,

• byla vada způsobena působením počítačových virů,

• byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,

• byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

• bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

• že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Zákazník předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná

• že Kupujíci koupil výrobek od VEGA TOOLS s.r.o.

• že je výrobek vadný, za tímto účelem Zákazník popíše závadu a předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Zákazníka řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.